×

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden DieselGevraagd.nl

GiG Multimedia B.V. h.o.d.n. DieselGevraagd.nl (hierna: DieselGevraagd.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71502637 en is gevestigd aan Jonkerspad 3 (7271LC) te Borculo.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte van Verkoper aan een Koper tot het verkopen van Producten.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: de Diensten die DieselGevraagd.nl aanbiedt, is het bemiddelen in de totstandkoming van een overeenkomst ten aanzien van Producten via het Platform (tussen Verkoper en Koper) alsmede de inkoop van Producten bij Verkoper.

6. DieselGevraagd.nl: de dienstverlener die Diensten aanbiedt.

7. Verkoper: de Consument of het Bedrijf die via het Platform DieselGevraagd.nl heeft aangesteld, voor Diensten die door DieselGevraagd.nl worden uitgevoerd, of waaraan DieselGevraagd.nl een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Verkoper is ook wel de inbrenger van het Product op het Platform

8. Koper: het Bedrijf die via het Platform Producten koopt van de Consument.

8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten van Verkoper aan een Koper of aan DieselGevraagd.nl en andere verplichtingen tussen Verkoper en DieselGevraagd.nl, alsmede voorstellen van DieselGevraagd.nl voor Diensten die door DieselGevraagd.nl aan Verkoper worden verstrekt en die door Verkoper worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door DieselGevraagd.nl waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Producten: de Producten die door de Opdrachgtgever worden aangeboden betreffen (diesel) voertuigen.

10. Platform: DieselGevraagd.nl

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van DieselGevraagd.nl en Verkoper, elke Overeenkomst tussen DieselGevraagd.nl en Verkoper en Koper en Verkoper en op elke Dienst en/of Product die door DieselGevraagd.nl wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Verkoper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DieselGevraagd.nl aan Verkoper aangeven op welke wijze Verkoper de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met DieselGevraagd.nl is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Verkoper.

5. De algemene voorwaarden van Verkoper zijnde een Bedrijf zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval DieselGevraagd.nl niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de acceptatie van het  Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in de acceptatie van het Aanbod vermeld.

2. Verkoper is aan een Aanbod gebonden indien de aankoop door de Koper, of door DieselGevraagd.nl binnen 5 dagen wordt bevestigd.

3. Het aanbod bevat een uiterst nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is  uiterst gespecificeerd en volledig naar waarheid, zodat  Koper en/of DieselGevraagd.nl in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Alle afbeeldingen en gegevens in het Aanbod dienen volledig en naar waarheid te zijn ingevuld. Indien eventuele gebreken, beschadingen en andere situaties niet uitdrukkelijk vermeldt en/of weergegeven zijn op de foto kan dit grond zijn voor   een prijsherziening door Koper of DieselGevraagd.nl of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. De acceptatie van een Aanbod, of een prijsopgave door een Koper of DieselGevraagd.nl gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Eventuele termijnen van DieselGevraagd.nl zijn in beginsel indicatief en geven Verkoper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper een Aanbod heeft ingediend via de website en het Aanbod is geaccepteerd door een Koper of DieselGevraagd.nl.  

2. DieselGevraagd.nl en/of Koper heeft/hebben het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding indien blijkt dat de het voertuig niet conform het Aanbod blijkt te zijn.

3. Noch Koper, noch DieselGevraagd.nl is gehouden aan een Aanbod of een acceptatie daarvan indien zij het voertuig feitelijk op locatie zien, dan wel een vermoeden hebben dat de door Verkoper gestelde informatie mogelijk onvolledig en/of onjuist is. Aan een reeds geaccepteerd Aanbod kan Verkoper geen rechten ontlenen.

4. Elke Overeenkomst die met DieselGevraagd.nl of Koper wordt aangegaan, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met DieselGevraagd.nl is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Verkoper zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Verkoper zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij DieselGevraagd.nl met toestemming van Verkoper reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Verkoper ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Verkopers wordt aangegaan, is elke Verkoper afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die DieselGevraagd.nl van Verkoper verkrijgt.

2. Zowel Verkoper als DieselGevraagd.nl/Koper kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de medewerkingsverplichtingen van Verkoper.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de (betalings)verplichtingen van Verkoper onverlet voor zover DieselGevraagd.nl ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst direct per e-mail beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.

5. Zowel Verkoper als DieselGevraagd.nl of Koper kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is DieselGevraagd.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. DieselGevraagd.nl zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. DieselGevraagd.nl staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan DieselGevraagd.nl de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Verkoper. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Verkoper verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door DieselGevraagd.nl aangeboden Diensten en de prijzen, al dan niet van de Koper, zijn gebaseerd. Zowel Koper als DieselGevraagd.nl heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie (waaronder tevens verstaan het Aanbod van Verkoper) onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is DieselGevraagd.nl niet verplicht of gehouden om de informatie van Verkoper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten c.q. koop(overeenkomst) wordt gewijzigd. Indien het Aanbod nadere werkzaamheden oplevert voor DieselGevraagd.nl of Koper is Verkoper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. DieselGevraagd.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt DieselGevraagd.nl Verkoper tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Verkoper verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning of opgegeven prijs door Koper. Nimmer is DieselGevraagd.nl aansprakelijk voor het bijstellen van de prijzen door een (potentiële) Koper. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Verkoper niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Verkoper komen, sprake is van vertraging heeft DieselGevraagd.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten, alsmede derving van eventuele te verwachten verkoopprijs als gevolg van onjuiste c.q. onvolledige informatie of vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Verkoper.

 

Artikel 7 - Verplichtingen Verkoper

1. Verkoper is verplicht alle door DieselGevraagd.nl verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat DieselGevraagd.nl of de Koper niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de koopprijs te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Verkoper.

2. DieselGevraagd.nl en/of Koper zal/zullen de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren en Verkoper updaten met betrekking tot de informatie indien deze naar haar uitsluitend oordeel onvolledig mocht zijn.

3. DieselGevraagd.nl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is DieselGevraagd.nl gerechtigd om haar werkzaamheden, op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Verkoper. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Verkoper dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan DieselGevraagd.nl.

4. Verkoper is gehouden om accurate foto’s te uploaden van het Product e.e.a. voorzien van een concrete omschrijving, technische gebreken, onderhoudhistorie, kilometerstand etc. Indien Verkoper dit verzaakt, is DieselGevraagd.nl gerechtigd het Product niet aan te bieden via het Platform aan de Kopers.

 

Artikel 8 - Bemiddeling

1. DieselGevraagd.nl kan door middel van het platform bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Verkoper en een Koper teneinde een overeenkomst tot stand te brengen.

2. DieselGevraagd.nl kan via het Platform bemiddelen in de totstandkoming van een overeenkomst tussen Verkoper en een Koper in het kader van van de koop van een Product.

3. Indien een Verkoper via het Platform een Product inbrengt, dan mag Koper een voorstel doen tot een koopsom. Dit voorstel wordt binnen 24 respectievelijk 48 uur (tijdens werkdagen) wordt teruggeleid naar de Verkoper, die vervolgens kan kiezen of hij/zij het bod al dan niet accepteert of een tegenvoorstel doet.

4. Indien DieselGevraagd.nl meerdere biedingen op het Product van meerdere Kopers ontvangt, zal zij doorgaans het hoogste bod aan Koper communiceren.

5. Indien Verkoper akkoord is met een bod, dan wordt Verkoper met Koper in contact gebracht middels bemiddeling van DieselGevraagd.nl (al dan niet middels het Platform).

6. De handelingskosten van DieselGevraagd.nl worden te allen tijde betaald door Koper.

7. De biedingen zijn 5 werkdagen geldig na het ontvangen van de bieding, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

8. Indien er geen bod wordt gedaan door een potentiële Koper, dan doet DieselGevraagd.nl zelf een bod. Indien Verkoper niet akkoord gaat met het bod van Koper en/of DieselGevraagd.nl, dan ontstaat er geen overeenkomst.

9. Bij een tegenvoorstel door Verkoper vervalt het oorspronkelijke bod, indien Koper en/of DieselGevraagd.nl niet met het tegenvoorstel van Verkoper akkoord gaat. Koper/DieselGevraagd kan dus niet aan eerder gedaan bod gehouden worden. 

10. Om te voorkomen dat het Product tegenvalt en het Product uiteindelijk (na aanschaf) toch niet voldoet aan de omschrijving van Verkoper, dan geldt er een marge van 350 euro. Alle schades het bedrag van 350 euro te boven gaande kunnen worden verhaald op Verkoper. Daaronder komt dit voor risico van Koper,

11. Indien Verkoper geen waarheidsgetrouwe inlichtingen verschaft ten aanzien van een Product, is DieselGevraagd.nl gerechtigd om Verkoper de toegang tot het Platform te ontzeggen.

12. DieselGevraagd.nl is op geen enkele wijze contractspartij bij de overeenkomst tussen Verkoper en een Koper. DieselGevraagd.nl is niet verantwoordelijk voor het (product)aanbod dat door Verkoper wordt aangeboden, doch zal zij om eerlijkheid en transparantie te waarborgen, al haar inspanningen verrichten om een fijne ervaring op het Platform te bewerkstelligen, zowel voor Verkoper als voor Koper.

13. DieselGevraagd.nl is het aanspreekpunt voor een Koper en Verkoper ten aanzien van een (potentiële) (koop)overeenkomst tussen Verkoper en een Koper, doch acht DieselGevraagd.nl zich niet aansprakelijk voor enige gedane uitlatingen en/of uitspraken in dezen. DieselGevraagd.nl communiceert uitsluitend de informatie omtrent een (potentiële) (koop)overeenkomst (en/of de status daarvan) - welke zij van Verkoper/Koper heeft ontvangen. Dergelijke uitlatingen dienen te allen tijde te worden opgevat als richtlijnen en nimmer als garanties.

 

Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Verkoper nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Verkoper te komen, is Verkoper verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. DieselGevraagd.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Verkoper verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van DieselGevraagd.nl, DieselGevraagd.nl een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Verkoper.

 

Artikel 10 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. DieselGevraagd.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Verkoper en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal DieselGevraagd.nl de betrokkene hierover informeren.

2. Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van DieselGevraagd.nl verwerkt worden. Verkoper staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Verkoper DieselGevraagd.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien DieselGevraagd.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 11 - Overmacht

1. DieselGevraagd.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van toeleveranciers van DieselGevraagd.nl, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Verkoper aan DieselGevraagd.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen, (X) werkstakingen in het bedrijf van DieselGevraagd.nl (XI) brand en (XII) overige situaties die naar het oordeel van DieselGevraagd.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. DieselGevraagd.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DieselGevraagd.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover DieselGevraagd.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DieselGevraagd.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper/Verkoper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 12 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van DieselGevraagd.nl alleen geacht te bestaan indien DieselGevraagd.nl dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van DieselGevraagd.nl, is DieselGevraagd.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Verkoper DieselGevraagd.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en DieselGevraagd.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat DieselGevraagd.nl in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door DieselGevraagd.nl leidt tot aansprakelijkheid van DieselGevraagd.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Verkoper geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens DieselGevraagd.nl. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. DieselGevraagd.nl sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. DieselGevraagd.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Verkoper vrijwaart DieselGevraagd.nl voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst of product die door Verkoper aan een derde is geleverd en mede bestond uit door DieselGevraagd.nl geleverde Diensten, tenzij Verkoper kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van DieselGevraagd.nl.

6. Enige door DieselGevraagd.nl opgeleverde adviezen, op basis van door Verkoper onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van DieselGevraagd.nl.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van DieselGevraagd.nl is niet bindend en slechts adviserend van aard. Verkoper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van DieselGevraagd.nl opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Verkoper. Verkoper is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van DieselGevraagd.nl. DieselGevraagd.nl is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Verkoper een derde wordt ingeschakeld, is DieselGevraagd.nl nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Verkoper ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Verkoper ingeschakelde derde in DieselGevraagd.nl haar eigen advies.

9. DieselGevraagd.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens DieselGevraagd.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Verkoper wegens tekortschieten aan de zijde van DieselGevraagd.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DieselGevraagd.nl binnen een jaar nadat Verkoper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van DieselGevraagd.nl.

 

Artikel 13 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de Producten in de macht van Koper of DieselGevraagd.nl zijn verschaft.

 

Artikel 14 - Geheimhouding

1. DieselGevraagd.nl en Verkoper en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de verkoop c.q. aankoop van een voertuig. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Verkoper aan DieselGevraagd.nl bekend gemaakt is en/of op andere wijze door DieselGevraagd.nl is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door DieselGevraagd.nl opgestelde adviezen, rapportages, prijzen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Verkoper. Het is Verkoper uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met eventuele medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht DieselGevraagd.nl steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Verkoper verstrekt.

3. Indien DieselGevraagd.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en DieselGevraagd.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is DieselGevraagd.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Verkoper geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door DieselGevraagd.nl aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van DieselGevraagd.nl vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Verkoper zal DieselGevraagd.nl vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van DieselGevraagd.nl is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen DieselGevraagd.nl en Verkoper ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 15 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan DieselGevraagd.nl verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan DieselGevraagd.nl zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Verkoper vrijwaart DieselGevraagd.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Verkoper vrijwaart DieselGevraagd.nl voor alle aanspraken van Verkoper en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Verkoper, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Verkoper vrijwaart DieselGevraagd.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Verkoper toerekenbaar zijn.

5. Verkoper vrijwaart DieselGevraagd.nl voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Verkoper, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Verkoper verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Verkoper jegens derde(n).

6. Indien Verkoper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan DieselGevraagd.nl verstrekt, garandeert Verkoper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 - Boetebeding

Bij overtreding van de bepalingen uit de algemene voorwaarden, wordt Verkoper bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 - Klachten

1. Indien Verkoper niet tevreden is over de service van DieselGevraagd.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Verkoper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via nico@dieselgevraagd.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Verkoper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil DieselGevraagd.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. DieselGevraagd.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen DieselGevraagd.nl en Verkoper is Nederlands recht van toepassing.

2. DieselGevraagd.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Verkoper hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen DieselGevraagd.nl en Verkoper, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Zutphen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Borculo, 20 april 2021

Privacycentrum | Copyright by dieselgevraagd.nl